Sale!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-412

255฿299฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-412 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 347 หน้า
สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 • ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารงานประชุม

* การเลขานุการเบื้องต้น

* การจัดทำรายงาน การติดตามรายงาน และสรุปรายงาน

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น

* ความรู้ด้านงานด้านพัสดุเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดงานและการจัดกิจกรรม • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

* หลักการเขียนหนังสือราชการ

* การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

* หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปE-book Download  รายละเอียดสินค้าจัดส่งทางอีเมล

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top