Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 302 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

* ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร

* ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

* พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562

* กฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน พ.ศ.2563

* ระเบียบคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐว่าด้วยการคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ.2565

* หลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

* ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

* วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* หลักการทั่วไปที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่

* ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดทำแผนที่

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top