Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการทั่วไป) กรมอนามัย ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการทั่วไป) กรมอนามัย ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 304 หน้า
สารบัญ
• ส่วนที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ลักษณะข้อสอบเป็นปรนัย (20 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2565

* ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ.2563 • ส่วนที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะข้อสอบเป็นปรนัย (80 คะแนน)

* ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

* การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

* การวางแผน

* การจัดทำแผนงานและโครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* หลักการและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

* ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ

* การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top