Sale!

คู่มือสอบวิศวกร (พนักงานราชการทั่วไป) กรมอนามัย ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบวิศวกร (พนักงานราชการทั่วไป) กรมอนามัย ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 322 หน้า
สารบัญ
• ส่วนที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ลักษณะข้อสอบเป็นปรนัย (20 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2565

* ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ.2563 • ส่วนที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะข้อสอบเป็นปรนัย (80 คะแนน)

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและการออกแบบด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

* การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม

* หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด

* ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์

* แนวข้อสอบความรู้รอบตัวด้านสิ่งแวดล้อม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top