LAW3107 / LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (ชีทหลักศิลา)

79฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
LAW3107 / LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง 2
(CIVIL PROCEDURE CODE 2)
ประกอบด้วย
บทที ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย
บทที่ 1 ถ้าความเป็นมาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย
ส่วนที่ 2 ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
บทที่ 1 หลักทั่วไปในการอุทธรณ์
บทที่ 2 บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ 3 การเขียนคำฟ้องอุทธรณ์
บทที่ 4 บทจำกัดสิทธิอุทธรณ์เพราะเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา
บทที่ 5 คําสั่งที่ไม่ถือว่าเป็นคําสั่งระหว่างการพิจารณา
บทที่ 6 หลักเกณฑ์ในการยื่นคำฟ้องอุทธรณ์
บทที่ 7 การขอทุเลาการบังคับคดี
บทที่ 8 การตรวจคำฟ้องอุทธรณ์ของศาลชั้นต้นและการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น
บทที่ 9 การขออนุญาตฎีกา
ส่วนที่ 3 : ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
บทที่ 1 จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราว
บทที่ 2 โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา
บทที่ 3 คําขอในเหตุฉุกเฉิน
ส่วนที่ 4 : ภาค 4 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
บทที่ 1 ศาลมีอำนาจในการบังคับคดี
บทที่ 2 คำบังคับ
บทที่ 3 กำหนดระยะเวลาในคำบังคับ
บทที่ 4 การขอบังคับคดี
บทที่ 5 คําขอให้บังคับคดี
บทที่ 6 การพิจารณาคําขอบังคับคดี
บทที่ 7 กันส่วน
บทที่ 8 ร้องขัดทรัพย์
บทที่ 9 เฉลี่ยทรัพย์
น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top