Sale!

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ ปี 67

255฿299฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ ปี 67 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 353 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

* พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจมีคำสั่ง พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565

* พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560

* ความรู้ด้านการปฏิบัติงานคุมประพฤติ

* ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

* ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์

* แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านจิตวิทยา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านงานสังคมสงเคราะห์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top