Sale!

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 301 หน้า
สารบัญ
• ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปรนัย 100 คะแนน

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสังคม

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2. • ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปรนัย 100 คะแนน

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

* พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

* ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2561

* ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562

* ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.2563

* การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม

* การพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์

* แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top