Sale!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป (หน่วยที่ 1001) กรมศิลปากร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป (หน่วยที่ 1001) กรมศิลปากร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 316 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2540

* กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2541

* กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2541

* กฎกระทรวง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พ.ศ.2546 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 221

* กฎกระทรวง (พ.ศ. 2565) กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top