Sale!

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 324 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

* พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542

* กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550

* ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง

* ความรู้ด้านการสำรวจ การสำรวจเพื่อการออกแบบ

* ความสำคัญของการวางโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่างๆ

* การวางแผนและบริหารโครงการ

* การควบคุมการก่อสร้าง

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

* แนวข้อสอบการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top