Sale!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 285 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง • ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) เนื้อหารายวิชาดังนี้

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย • ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (รหัส 20…) (50 คะแนน) เนื้อหารายวิชาดังนี้

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

* การบริหารงบประมาณ

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* การบริหารจัดการองค์กร

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* แนวข้อสอบจัดการงานทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top