Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 323 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

* แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และแนวโน้มการจัดการศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

* ความรู้เกี่ยวกับการวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

* ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

* แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน

* แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top