Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 297 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

* พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562

* ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2566

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2564

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top