Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 299 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานตำแหน่งประเภททั่วไปและภารกิจของกรม ดังนี้

* ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านผู้สูงอายุ • ความรู้ความเข้าใจสำหรับการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ดังนี้

* ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

* การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

* การพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

* ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ

* การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน

* แนวข้อสอบพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบพัฒนาสังคม ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top