Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 67

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 273 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐบาลด้านพลังงานของประเทศ

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนการปฏิรูปประเทศ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

* ความรู้เกี่ยวกับแผนและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การติดตามและประเมินผล

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

* การบริหารความเสี่ยง

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top