Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 305 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม • ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

* ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 ++ระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยเงินและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ และการเรี่ยไร

* คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและเงินบริจาค 2561

* ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค 2561

* คำสั่งมอบอำนาจเรี่ยไร 381-2563

* หลักการบัญชีเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน

* การจัดทำรายงานทางการเงิน

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top