Sale!

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 324 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ++กฎหมายที่กรมวิชาเกษตรรับผิดชอบ

* พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2550

* พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550

* พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2551

* พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

* พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542

* ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย

* ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย

* วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top