ตำราราม MKT2101(MK203) 66021 หลักการตลาด

220฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ประกอบด้วย บทที่ 1 แนวความคิดทั่วไปทางการตลาด บทที่ 2 ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด บทที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด บทที่ 4 ระบบข้อมูลและการวิจัยตลาด บทที่ 5 ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค บทที่ 6 ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ บทที่ 7 การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย บทที่ 8 แนวความคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์ บทที่ 9 หีบห่อและตราสินค้า บทที่ 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บทที่ 11 ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา บทที่ 12 กลยุทธช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า บทที่ 13 การค้าปลีกและการค้าส่ง บทที่ 14 การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด บทที่ 15 การโฆษณา บทที่ 16 การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร บทที่ 17 การขายโดยบุคคล บทที่ 18 การบริหารงานขาย บทที่ 19 การตลาดระหว่างประเทศ บทที่ 20 ตลาดบริการ บทที่ 21 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม บทที่ 22 การตลาดสิน่ค้าอุตสาหากรรม บทที่ 23 การตลาดและสังคม บทที่ 24 การตลาดในอนาคต

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top