Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 316 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

* พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

* พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

* หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

* หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

* การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ

* การบริหารงานสาธารณสุข

* การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข

* ความรู้เรื่องศีลธรรมและจริยธรรม

* แนวข้อสอบความรู้เรื่องศีลธรรมและจริยธรรม

* แนวข้อสอบ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top