Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาฯ) สำนักงาน ก.ก. ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาฯ) สำนักงาน ก.ก. ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 304 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)

* หลักพฤกษศาสตร์

* การจำแนกพืช

* การปลูก ดูแลบำรุงรักษา การตัดแต่ง การค้ำยัน และการล้อมย้าย

* การปรับปรุงพันธุ์พืช

* การขยายพันธุ์พืชและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

* การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร

* การใช้ปุ๋ย/ฮอร์โมน และการอารักขาพืช

* การอนุรักษ์ดินและน้ำ

* การปรับปรุงบำรุงดิน

* แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

* การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจเกษตร

* การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลผลิตทางการเกษตร

* ส่งเสริมและเผยแพร่ด้านการเกษตร

* เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร

* การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

* การออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง

* เครื่องจักรการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

* แนวข้อสอบเกษตร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบเกษตร ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top