Sale!

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 325 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

* พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546

* พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย

* ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย

* วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top