Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 67 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ • วิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

* พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 • วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย

* แนวข้อสอบเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ

* ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top