Sale!

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 313 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย

* ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย

* วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top