Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล)

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การวางแผน

* การจัดทำแผนงาน/ โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* แนวข้อสอบด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top