Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 67

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 280 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

* ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ ผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ.2546

* ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินนิตยภัต พ.ศ.2556

* ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2564

* กฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ.2564

* ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2558

* พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

* พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2565

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

* ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทน

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ (เหตุการณ์ปัจจุบัน)

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ (เหตุการณ์ปัจจุบัน)

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top