Sale!

คู่มือสอบพนักงานพินิจ (ชาย-หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 67

220฿260฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานพินิจ (ชาย-หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 259 หน้า
สารบัญ
• รายวิชาทั่วไปที่ต้องสอบทุกตำแหน่ง จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* การดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 • รายวิชาสอบเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน

* ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่นหรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ซึ่งมีถึงหรือมาจากเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. 2564

* ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยสิ่งของต้องห้าม สิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ควบคุม และการจำหน่ายและการทำลายสิ่งของนั้น พ.ศ.2564

* มาตรการและแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของสถานควบคุมและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานสำหรับพนักงานพินิจ

* กฎกระทรวงกำหนดประเภทชนิดและขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ.2563

* การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

* ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบรวม

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top