Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 297
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

* แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

* ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759)

* เทคโนโลยีการผลิตพืช

* การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน

* ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต

* ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางการเกษตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม

* การจัดการผลผลิตในพื้นที่

* การจัดระบบเกษตรกรรม

* การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต

* การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

* การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

* การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

* การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร

* เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

* การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

* การตลาดและนโยบายการเกษตร

* คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

* แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top