Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 312 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

* ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบงานในสำนักงาน

* การจัดองค์การและโครงสร้างในสำนักงาน

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงาน

* การบริหารงานเอกสาร

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้ด้านงานพัสดุ

* ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสำนักงาน การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ บุคลากร และเทคโนโลยีในรูปแบบสำนักงานอัตโนมัติ

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top