Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 322 หน้า
สารบัญ
• รายวิชาทั่วไปที่ต้องสอบของตำแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* การดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 • รายวิชาสอบเฉพาะตำแหน่งของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

* ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการกำหนดหลักสูตรหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ.2564

* การวัดและประเมินผลการศึกษา

* แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

* การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

* แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน

* จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษา

* แนวข้อสอบจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการแนะแนว 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top