Sale!

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 295 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการสรุป การวิเคราะห์ประเด็น และการเขียนข่าว

* การเขียนบรรยายภาพข่าว

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การบริหารการสื่อสาร

* การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* จริยธรรมของสื่อมวลชน

* ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการต่างประเทศ

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top