Sale!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน

* การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง

* การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง

* การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

* การดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัย ระบบพิทักษ์คุณธรรม

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top