Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจุบัน

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

* ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550

* ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

* ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553

* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

* กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

* การจัดการศึกษาตามรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุนจากระทรวงการอุดมศึกษา

* การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

* การจัดการศึกษาหลักสูตร

* การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบการวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบการจัดการศึกษา

* แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top