Sale!

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 325 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559

* ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

* แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในการประเมินภายในองค์กร

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

* เทคนิคการตรวจสอบภายใน

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office)

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top