Sale!

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 275 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 ++ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีการโอนและการจํานองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

* กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558

* กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548

* กฎกระทรวงฉบับที่ 68 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* การวิเคราะห์โครงสร้าง

* การออกแบบและคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

* วัสดุศาสตร์

* คอนกรีตเทคโนโลยี

* ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก

* ความรู้ด้านการสำรวจ การสำรวจเพื่อการออกแบบ

* การประมาณราคา

* การควบคุมการก่อสร้าง

* การวางแผนและบริหารโครงการ

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง

* แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* แนวข้อสอบการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

* แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้าง

* แนวข้อสอบการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top