Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่แรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ปี 66

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่แรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 349 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและบัญชี

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการเงินและบัญชี

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ

* การจัดระบบแรงงานต่างด้าว 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top