Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-392

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-392 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 320 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

* ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี)

* กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)

* ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

* แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549

* ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

* พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

* แนวข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 223

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

* หลักการบัญชีเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top