Sale!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 289 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

* การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การจัดทำแผนงาน/ โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยประเมินผลโครงการ

* ความรู้เกี่ยวกับหลักแนวคิด Happy Workplace หรือ Work life balance

* แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top