ตำราราม POL3311 (PA312) 65159 การเมืองและระบบราชการ

149฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ประกอบด้วย บทที่ 1 การเมืองและระบบราชการ บทที่ 2 การบริหารงานภาครัฐ บทที่ 3 การเมืองกับระบบราชการในการกำหนดนโยบาย บทที่ 4 การเมืองกับระบบราชการในการกำหนดนโยบายไปปฎิบัติ บทที่ 5 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบราชการ บทที่ 6 โครงสร้างการบริหารราชการไทย บทที่ 7 วัฒนธรรมการบริหารราชการไทย บทที่ 8 ปัญหาของระบบราชการและการปฎิรูประบบราชการไทย บทที่ 9 บทสรุป

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top