ตำราราม POL 2107 รหัส 64109 การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น อ. ดร. กฤติธี ศรีเกตุ ใหม่กันยายน 2564

หมวดหมู่:

หนังสือออกใหม่ตั้งแต่การศึกษาภาค 2/2564 ออกกันยายน 2564 โดย อาจารย์ ดร. กฤติธี ศรีเกตุ
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ บทที่ 2 วิธีการและระเบียบวิธีในการศึกษาเปรียบเทียบ บทที่ 3 แนวทางการศึกษา (Approach) และทฤษฎี (Theory) สำคัญในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ บทที่ 4 รัฐ รูปแบบการปกครองและสถาบันทางการเมืองของรัฐ บทที่ 5 การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ บทที่ 6 ทฤษฎีการพัฒนา การพัฒนาทางการเมือง และประชาธิปไตยเปรียบเทียบ บทที่ 7 โลกาภิวัตน์กับประเด็นการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในยุคปัจจุบัน

รูปแบบการจัดส่ง
Scroll to Top