ตำราราม POL2103 (PS205) 57193 การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

61฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดตำรา ผศ.ศิริพร เชาวลืต พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557 จำนวน 3,000 เล่ม ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการปกครองและการกระจายอำนาจ บทที่ 4 ความหมายและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทที่ 5 การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย บทที่ 6 แนวทางการปรับพื้นฐานพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น บทที่ 7 ปัญหาการเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top