Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 66 (รอบ 2)

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 66 (รอบ 2) รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ
(ทางร้านจัดทำออกมาแต่แนวแบบปรนัยนะคะ)

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบถาม -ตอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* นโยบายรัฐบาล

* ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

* แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570)

* ความรู้เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง

* ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การติดตามประเมินผล

* ความรู้ด้านจัดทำงบประมาณ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top