Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 309 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

* ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

* แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)

* ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

* อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน

* อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างที่ยาวนาน

* อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

* อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท

* มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

* มาตรฐานคุณภาพน้ำ

* มาตรฐานคุณภาพอากาศ

* ความรู้เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

* หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย

* แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top