ตำราราม EDU1202 63142 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

101฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ประกอบด้วย บทที่ 1 หลักการและแนวคิดด้านนวัตกรรและเทคโนโลยี บทที่ 2 นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา บทที่ 3 เทคโนโลยีดิจิทัล บทที่ 4 หลักการออกแบบ การผลิต การพัฒนา และการประเมินผลดิจิทัล บทที่ 5 การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน บทที่ 6 วิธีระบบและการออกแบบการเรียนการสอน บทที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการปฎิบัติงาน บทที่ 8 การรู้เท่าทันสื่อและใช้ได้อย่างปลอดภัย

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top