ตำราราม STA2016 ST206 66134 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์,อ.มาริสา แก้วสุวรรณ

143฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

พิมพ์ ปี 2566 ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ บทที่ 2 สถิติพรรณนา บทที่ 3 ความน่าจะเป็น บทที่ 4 การประมาณค่า บทที่ 5 การทดสอบสมสติฐาน บทที่ 6 การทดสอบไคสแควร์และการวิเคราะห์ความแปรปรวน บทที่ 7 การถดถอยและสหสัมพันธ์ บทที่ 8 ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติ บทที่ 9 กำหนดการเชิงเส้น บทที่ 10 ปัญหาการชนส่ง บทที่ 11 ปัญหาการมอบหมายงาน บทที่ 12 การจำลองแบบ

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top