STA2016 / ST206 สรุปสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

66฿

คำอธิบาย

STA2016 / ST206 สรุปสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสถิติ

บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

บทที่ 3 การประมาณค่า

บทที่ 4 การทดสอบสมมุติฐาน

บทที่ 5 การทดสอบไคสแควรื

บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

บทที่ 7 การถดถอยและสหสัมพันธ์

บทที่ 8 ทฟษฎีการตัดสินใจ

บทที่ 9 กำหนดเชิงเส้น

บทที่ 10 ปัญหาการขนส่ง

บทที่ 11 ปัญหาการมอบหมายงาน

บทที่ 12 การจำลองตัวแบบ

ภาคผนวก ตารางสถิติ

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg