Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 66 BB-384

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 66 BB-384 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 308 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

* พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบรวมกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง และหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ละการบริหารพัสดุภาครัฐ – การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

* คำวินิจฉัย ข้อตอบหารือ ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ – ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/22300 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564) – ข้อหารือการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/22315 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564) – ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/1780 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563)

* ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

* จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top