Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 66 BB-382

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 66 BB-382 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 322 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

* พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* นโยบายรัฐบาล พ.ศ.2566

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การติดตามและประเมินผล

* การบริหารเชิงกลยุทธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top