Sale!

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 298 หน้า
สารบัญ
• ภาค ก ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • ภาค ข ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2562

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9)

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2556

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top