Sale!

คู่มือสอบผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน สายงานวิทยาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (พฐ.36) ปี 66 BB-367

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน สายงานวิทยาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (พฐ.36) ปี 66 BB-367 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 317 หน้า
สารบัญ

*

* ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ประกอบด้วย +ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4. +ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4.

*

* ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (110 คะแนน) +ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 +ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3. +กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

* แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 3. +ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation ) 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top