คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวน 284 หน้า
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวข้อสอบความสามารถทั่วไปแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2564หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 256
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชีและงบประมาณ
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของภาครัฐ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top