คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 66
หนา 276 หน้า
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
การประสานงานและการบริการ
ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร
การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน
การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม
ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวข้อสอบงานเอกสาร
แนวข้อสอบงานธุรการ
แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top